Data: 24-04-2014
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

Referaty


Referat Budżetu i Finansów

Do podstawowych zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

 1. przygotowywanie danych do projektu budżetu,
 2. prowadzenie księgowości syntetycznej budżetu, dochodów, wydatków gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami ustaw,
 3. dokonywanie analiz realizacji budżetu oraz wypracowywanie wniosków w tym zakresie, 
 4. prowadzenie ewidencji składników mienia gminnego, środków trwałych w użytkowaniu oraz dokonywanie rozliczenia okresowych inwentaryzacji, 
 5. sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw,
 6.  rozliczanie materiałów,
 7. prowadzenie ewidencji analitycznej budżetu gminy, funduszy celowych, 
 8. przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych,
 9. sprawozdawczość finansowa,
 10. wstępna i bieżąca kontrola dokumentów księgowych,
 11. naliczanie wynagrodzeń i pochodnych,
 12. sporządzanie raportów i deklaracji ubezpieczeń społecznych,
 13. prowadzenie ubezpieczeń obowiązkowych,
 14. planowanie budżetu
 15. sprawozdawczość w zakresie wynagrodzeń,
 16. prowadzenie obsługi kasowej,
 17. gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
 18. bieżące sporządzanie raportów kasowych,
 19. prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową gminy,
 20. sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Gminy,
 21. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Urzędem Skarbowym i bankami.

Pracownicy Referatu Budżetu i Finansów:
Skarbnik Gminy Biała Podlaska
Maria Klimiuk 
tel. (83) 343 49 50 wew. 116

Główny Księgowy
Janina Kulińska
 tel. (83) 343 49 50 wew. 115

Jolanta Białowąs tel. (83) 343 49 50 wew. 115
Czesława Dawidziuk tel. (83) 343 49 50 wew. 117
Anna Kuśtel. (83) 343 49 50 wew. 117 
Anna Bebkiewicz tel. (83) 343 49 50 wew. 150

 

Referat Podatków i Opłat:
Do podstawowych zadań Referatu Podatków i Opłat należy w szczególności:

 1. przygotowywanie danych do projektów uchwał w sprawach związanych z podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych,
 2. przygotowywanie danych do projektu budżetu i dokumentów towarzyszących zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami podatku,
 3. wymiar podatków i opłat lokalnych, pobór, ich windykacja oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 4. wydawanie zaświadczeń w sprawach zobowiązań pieniężnych, 
 5. zaświadczeń o stanie majątkowym,
 6. przygotowanie dokumentacji do wypłat prowizji z tytułu inkasa podatków sołtysom oraz kontrola rozliczeń kontokwitariuszy,
 7. kontrola deklaracji podatkowych,
 8. przygotowywanie decyzji w sprawach udzielania ulg, odroczeń i umorzeń należności podatkowych,
 9. bieżąca aktualizacja danych odnośnie gospodarstw rolnych, nieruchomości, lasów, środkówtransportu,
 10. kontrola prawidłowości potwierdzeń danych o posiadaniu gospodarstwa i jego przychodowości,
 11. prowadzenie ewidencji oraz niezbędnej dokumentacji w zakresie wyłączeń gospodarstw rolnych z produkcji rolnej,
 12. sporządzanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości, leśnego, 
 13. sprawozdawczość w zakresie podatków,
 14. organizowanie inkasa podatków, opłat lokalnych i innych należności finansowych,
 15. współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie egzekucji należności pieniężnych,
 16. współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie zaopatrzenia emerytalno -  rentowego rolników,
 17. wnioskowanie i przygotowywanie dokumentów oraz dokonywanie zabezpieczeń hipotecznych,
 18. wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw,prowadzenie księgowości podatkowej - podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych,
 19. ewidencja realizacji zobowiązań i udzielanych odroczeń terminów płatności podatków,wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta, a wynikających z przepisów szczególnych.

Pracownicy Referatu Podatku i Opłat:


Kierownik Referatu 
Renata Krokos tel. (83) 343 49 50 wew. 113

Monika Makarewicz tel. (83) 343 49 50 wew. 113
Ewa Artyszuk tel. (83) 343 49 50 wew. 113
Teresa Tur tel. (83) 343 49 50 wew. 114
Alicja Janowska tel. (83) 343 49 50 wew. 114


Referat Rolny, Geodezji, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej:

 Do podstawowych zadań Referatu Rolnego, Geodezji, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

 1. ewidencjonowanie i wnioskowanie mienia komunalnego do zagospodarowania,przygotowywanie projektów uchwał dotyczących mienia komunalnego,
 2. prowadzenie scaleń nieruchomości i ponownych podziałów na działki budowlane,
 3. ustalanie opłat adiacenckich,
 4. rozgraniczanie nieruchomości, 
 5. opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
 6. współpraca z Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w zakresie gospodarki ziemią,
 7. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą i oddaniem w wieczyste użytkowanie,
 8. nakazywanie użytkownikom maszyn lub innego urządzenia technicznego wykonywanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,
 9. prowadzenie spraw związanych z wynajmem budynków,naliczanie czynszów dzierżawnych z najmu oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 10. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów,
 11. przygotowywanie opinii o przeznaczeniu gruntów nieleśnych do zalesienia,
 12. koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami i mieniem gminnym,
 13. współdziałanie z odpowiednimi organami w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych, łowiectwa, ochrony roślin przed szkodnikami i chwastami,
 14. przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,
 15. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną - powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższej jednostki Policji,
 16. przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz naliczanie opłat z tego tytułu, a także naliczanie kar z ustawy o ochronie przyrody,
 17. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne, w tym udział w rozprawach wodnoprawnych,
 18. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie środowiska i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie,
 19. prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z merytorycznymi zadaniami referatu.

Pracownicy Referatu Rolnego, Geodezji, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej:

 Kierownik Referatu
Waldemar Danieluk tel. (83) 343 49 50 wew. 109


Adam Ozimek tel. (83) 343 49 50 wew. 123
Krystyna Dymowska tel. (83) 343 49 50 wew. 118
Danuta Żuk tel. (83) 343 49 50 wew. 118
Krzysztof Kempka tel. (83) 343 49 50 wew. 169
Kazimiera Kucaba tel. (83) 343 49 50 wew. 169 

Referat Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych:Pracownicy Referatu Inwestycji i Drogownictwa 
 Kierownik Referatu Krzysztof Derlukiewicz tel. (83) 343 49 50 wew. 110Marek Głuchowski tel. (83) 343 49 50 wew. 110Grzegorz Głuch tel. (83) 343 49 50 wew. 110

 

Referat Organizacyjno - Administracyjny:


Do podstawowych zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji ludności,przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych oraz wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 2. przygotowywanie wniosków na zezwolenie i nadzorowanie zbiórek publicznych,
 3. przygotowanie decyzji o zezwoleniu bądź zakazie odbycia zgromadzenia,
 4. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 5. prowadzenie kancelarii tajnej,
 6. prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych,
 7. realizowanie zadań z zakresu ochrony p.poż.,
 8. organizowanie gminnych służb ratowniczych, 
 9. prowadzenie inwentaryzacji majątku ochotniczych straży pożarnych,
 10. rozliczanie kart drogowych samochodów bojowych ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy,
 11. rozliczanie kosztów utrzymania remiz strażackich,
 12. zapewnienie wyposażenia i gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,
 13. prowadzenie ewidencji środków transportowych,
 14. wykonywanie poleceń szefa obrony cywilnej kraju,
 15. koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej,
 16. prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi do celów powszechnego obowiązku obrony,
 17. przeprowadzanie rejestracji poborowych,przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych, przygotowanie poboru i udział w pracach komisji poborowej,
 18. realizacja zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych,
 19. opracowanie planu akcji kurierskiej i utrzymanie go w ciągłej gotowości,
 20. organizowanie treningów akcji kurierskiej oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie sposobu doręczenia dokumentów powołania,
 21. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej stałego dyżuru dla potrzeb Wójta,
 22. organizowanie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i pomoc w jej pracach,
 23. opracowywanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizowanie jego wykonania,
 24. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz decyzji o odmowie wpisu do ewidencji w przypadkach określonych ustawowo, wykreślenie w drodze decyzji administracyjnej z ewidencji działalności gospodarczej,
 25. prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 26. obsługa organizacyjno - techniczna Rady Gminy i komisji rady, w tym: 
  - zabezpieczenie organizacyjne sesji Rady Gminy,
  - przygotowanie projektów uchwał, sprawozdań i informacji oraz innych materiałów,
  - organizowanie posiedzeń komisji rady,
  - prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy oraz przekazywanie uchwał organom      nadzoru,
  - protokołowanie obrad sesji Rady Gminy,
  - udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej w wykonywaniu mandatu radnego,
 27. obsługa sołectw (narady sołtysów) i rad sołeckich,
 28. prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów, referendów,
 29. przygotowywanie projektów struktury organizacyjnej urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych (sołectw),
 30. prowadzenie zbioru przepisów prawnych, rejestrów, ewidencji i zarządzeń dotyczących urzędu bądź gminnych jednostek organizacyjnych,
 31. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 32. prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków,
 33. obsługa kancelarii urzędu i archiwum gminnego,
 34. organizowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 35. prowadzenie spraw bhp, ochrony mienia i socjalnych pracowników,
 36. obsługa środków łączności,
 37. prowadzenie spraw ogólnoadministracyjnych, w tym:
  - zarządzanie budynkiem,
  - zapewnienie opału,
  - remonty,
  - konserwacja,
  - prowadzenie zakupu opału i jego rozliczanie,
  - zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele administracyjne,
  - utrzymanie czystości w lokalu urzędu i wokół budynku,
  - dbałość o zieleń i oświetlenie,
  - zapewnienie obsługi techniczno gospodarczej sesji Rady Gminy i jej komisji,
 38. wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta, a wynikających z przepisów szczególnych,
 39. obsługa informatyczna urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

Pracownicy Referatu Organizacyjno-Administracyjnego:

Sekretarz Gminy Biała Podlaska 
Grażyna Majewska tel. (83) 343 49 50 


Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego:
Emilia Lipka tel. (83) 343 49 50 wew. 112
Jadwiga Filipczuk tel. (83) 343 49 50 wew. 108
Aneta Olszewska tel. (83) 343 49 50 
Jadwiga Szpiler tel. (83) 343 49 50
Maja Fila tel. (83) 343 49 50 wew. 102
Józef Bilko tel. (83) 343 49 50
Rafał Mikulski tel. (83) 343 49 50 wew. 130

Samodzielne Stanowisko ds. ochrony p. poż, wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego:

Czesław Pikacztel. (83) 343 49 50 wew. 111


Stanowisko ds. kontroli wewnętrznych, podatków i opłat lokalnych oraz mienia gminnego:

Józef Olczuk tel. (83) 343 49 50 wew. 123


Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych i promocji Gminy (FZP)
 Rafał Walczuk tel. (83) 343 49 50 wew. 131
- przygotowywanie i prowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych i rozliczanie projektów
- promocja Gminy 

Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy
   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.